НАШИТЕ ПРОЕКТИ


НОВА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ РЛВК ТРАКИЯ

 

РЛВК "Тракия" е активна организация, която работи директно с членовете на камарата и други местни и международни партньори за непрекъснатото развитие на българската винена индустрия.

 

По-долу се намира списъкът с нашите проекти.

 

Мултинационална програма за промоции на български вина в трети страни (Русия, Китай)

Планът за действие включва мерки за информиране и промотиране, за да се постигнат целите на програмата. Мерките включват създаването на електронни материали- проект на лого, уеб сайт, рекламни кампании в интернет; печатни информационни материали - брошури, плакати, папки; изложения - Hong Kong International Wine & Spirits, Hofex Hong Kong, FHC China – Шанхай, Prodexpo - Москва, Wolrd Food – Москва, промоционални дейности – дегустации на вино по време на изложения, информиране на потребителите в търговски обекти/ магазини за алкохол / ресторанти / хотели, презентации в хотели / ресторанти, връзки с обществеността – посланици на вино, посещения в производствените единици, бизнес мисии в целевите страни; Рекламни дейности - публикуване на статии в Русия и Китай.

Програмата е смесена и е стратегически проектирана да съчетават мерки за информиране и промотиране. Промоционалните дейности подкрепят обективната информация с цел прилагане на ефективна кампания, която ще се стреми да отговаря на целите, заложени в европейските регламенти. Общите и специфични цели на програмата са в съответствие с целите на ЕС и средствата за тяхното изпълнение е в съответствие с регламентите. Целите ще бъдат постигнати чрез комбинация от целенасочена информация и промоционални дейности, които използват електронни и печатни медии, участващи в международни изложения, както и чрез реклама, с цел постигане на максимална публичност и по този начин да се постигне възможно най-добър ефект. В същото време ще има специализирани рекламни контакти и връзки с обществеността с цел директното информиране и запознаване на целевите групи с продуктите. Предложените действия са в съответствие с нуждите, възникващи във всяка целева страна. Посланията също имат двойна природа, и ще се предават чрез всички дейности по време на периода на изпълнение.

 

Планът за действие включва мерки за информиране и промотиране, за да се постигнат целите на програмата.

Накратко мерките са следните:

 

Електронни материали:
Лого
Уебсайт
Интернет реклама
Печатни материали:
Информационни брошури
Плакати
Папки
Изложения:
HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS
HOFEX HONG KONG
FHC CHINA –Шанхай
ProdexpoМосква
WolrdFoodМосква
Рекламни дейности:
Дегустации на вино по време на изложения
Информиране на потребителите в търговски обекти / магазини за алкохол / ресторанти /хотели
Презентации в хотели / ресторанти
Връзки с обществеността:
Посланици на вино
Посещения в производствените единици
Бизнесмисии в целевите страни
Рекламни дейности
Публикуване на статии в Русия
Публикуване на статии и обяви в Китай
Пресинформация

Програмата беше успешно завършена

 

Вина от Южна Европа/Средиземноморски вина

Кампанията "Вина от Южна Европа / Средиземноморски вина" обединява силните страни, предимствата и културата на производителите на вино в южната част на Европа. В този район през вековете, умерената консумация на вино е ключов елемент за хранителните навици, които са допринесли за по-доброто качество на живот за тези, които се придържат към тях. Кампанията има за цел да се повишат нивото и качеството на знанията по отношение на важността на виното в днешно време. ЗНП / ЗГУ вината, произведени в определени винени региони, имат изявени качества и характеристики. Производство на качествени вина е едно вълнуващо преживяване и хиляди хора, участващи в този процес, са мотивирани от значението на винената култура за модерния начин на живот. Умерената и отговорна консумация е ключов елемент от съвременния начин на живот,а виното е едно очарователно изживяване.
Това са основните характеристики на кампанията"Вина от Южна Европа / средиземноморски вина", която е изготвена с цел: а) постигане на съгласуваност между мерки, включени в плана за действие и неговите цели, и целите, определени в Наредба (EC) 1313/2008; б) задълбоченото и аналитично проучване на пазара предоставя солидна основа и обосновка за определена стратегия. Идентифицирани са целевите групи, както и темите, и ключови послания, за да бъдат предадени като информация; в) изборът на механизми и техники е сред най-ефективните средства за формулиране на цялостен и систематичен план за действие, който ще доведе до конкретни и измерими резултати; г) целите и съответната стратегия са определени в резултат на аналитично представяне на политиките, реализирани на европейско и национално ниво, които позволяват взаимно допълване и синергии, за засилване на тяхното въздействие и ефективност.

Преди всичко "Вина от Южна Европа / Средиземноморски Вина" е ясна и реалистична стратегия, в която предлагащите организации са решили да ангажират своите финансови, технически и човешки ресурси, за да служи на общата цел.

 

Планът за действие включва мерки за информация и публичност, в съответствие с целите на програмата.

Мерките са обобщени както следва:

 

Панаири и изложения:
Prowein (GE)
ANUGA (GE)
Vinitaly (IT)
Cibus (ΙΤ)
London Wine Fair (UK)
Информационна кампания:
Статии в специализираната преса и списания
Италия
Германия
Великобритания
Съобщения в пресата
Италия
Германия
Великобритания
Връзки с обществеността
Събития/Презентации
Италия
Германия
Великобритания
Посещения на винарски изби
Италия
Германия
Великобритания
Business to businessобучение
Уъркшопи за храни и вино
Италия
Германия
Великобритания

Програмата беше успешно завършена

Projects