НАШИТЕ ПРОГРАМИ

Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия" е основен промоутър за много различни програми, които се занимават с развитието на селското стопанство, винарската индустрия и винения туризъм.

 

Долу е даден списък на програмите, които в момента се насърчават от камарата и нейните филиали:

 

Развитие на Южния централен район чрез развитие на туризма

Работейки съвместно с националните агенции за създаването на 9 български пътища на виното, РЛВК "Тракия" ще се стреми да предостави функциониращ модел за развитието на селските райони и регионално развитие чрез туризма и туристическите дейности, свързани с бизнес.

Тематичният фокус върху винения туризъм ще осигури атрактивно структуриране за организацията и развитието на туристическите ресурси в рамките на свързаните с тях микрорегиони, като в същото време силни административни и маркетинг насоки ще действат като двигател за различните бизнес равнища и продуктови промоции.

Пазарни сегменти ще включват както местни, така и чуждестранни туристи със специален акцент върху развитието на организирано пътуване и туристически пакети за широк кръг клиентски видове . Тези пакети ще представят резултатите на туристическите ресурси и стратегии за изпълнение и ще дадат възможност за икономически растеж за отделните предприятия, местните общности и цялостния път на винарските райони. Предвид насоките и целите на дружеството в областта на пътя на виното, този проект може да развие пълния си потенциал за по-малко от 5 години в устойчивост, постигната от годишните такси за членство, комисиони по дейности за клиенти и за директни продажби на продукти и услуги.

 

Bulgarian Roads of Wine

Кликнете, за да изтеглите информация за трите Пътища на виното, които в момента се насърчава от RVWC ТРАКИЯ:

 

Развитие на Южния централен район чрез развитие на туризма

Go! Презентация

 

Античен път на Траките

С огранизационни и рекламни насоки туристическият клъстер "Древният път на тракийското вино" се предлага като помощен елемент на националните цели за създаване на "Българските Пътища на виното". Допълнителните подпрограми ще подкрепят създаването на малки винарски изби, хотели и ресторанти, както уелнес и спа-центрове, спортни атракции и местни фестивали в рамките на Южния централен район на България.

 

Тези организирани туристически маршрути, заедно с подкрепящата подпрограма "1333 Малки български изби" са създадени, за да подпомагат икономическото и социално развитие на градските и селските райони в България. В отговор на местните проблеми, свързани с безработицата, липсата на устойчиви възможности за бизнес и за подпомагане на гроздепроизводителите и преодоляване на нарастващата икономическа криза, свързана с продажбата на винено грозде на българските пазари, древният път на тракийското вино, заедно с местните власти, университети, местни и чуждестранни инвеститори, правителствени организации и европейски асоциации активно ще насърчава тези програми за въвеждане на разработени модели на бизнес и управление на проектния цикъл, необходим за всички етапи на развитие на клъстера.

 

Small WInery Module

 

 

 

 

Описание

Презентация

Пътят на Орфей

С огранизационни и рекламни насоки туристическият клъстер "Пътят на Орфей" се предлага като помощен елемент на националните цели за създаване на "Българските Пътища на виното". Допълнителните подпрограми ще подкрепят създаването на малки винарски изби, хотели и ресторанти, както уелнес и спа-центрове, спортни атракции и местни фестивали в рамките на Южния централен район на България.

 

Тези организирани туристически маршрути, заедно с подкрепящата подпрограма "1333 Малки български изби" са създадени, за да подпомагат икономическото и социално развитие на градските и селските райони в България. В отговор на местните проблеми, свързани с безработицата, липсата на устойчиви възможности за бизнес и за подпомагане на гроздепроизводителите и преодоляване на нарастващата икономическа криза, свързана с продажбата на винено грозде на българските пазари, древният път на тракийското вино, заедно с местните власти, университети, местни и чуждестранни инвеститори, правителствени организации и европейски асоциации активно ще насърчава тези програми за въвеждане на разработени модели на бизнес и управление на проектния цикъл, необходим за всички етапи на развитие на клъстера.

 

Small WInery Module

 

Описание

Презентация

Пътят на Дионис

С огранизационни и рекламни насоки туристическият клъстер "Пътят на Дионис" се предлага като помощен елемент на националните цели за създаване на "Българските Пътища на виното". Допълнителните подпрограми ще подкрепят създаването на малки винарски изби, хотели и ресторанти, както уелнес и спа-центрове, спортни атракции и местни фестивали в рамките на Южния централен район на България.

 

Тези организирани туристически маршрути, заедно с подкрепящата подпрограма "1333 Малки български изби" са създадени, за да подпомагат икономическото и социално развитие на градските и селските райони в България. В отговор на местните проблеми, свързани с безработицата, липсата на устойчиви възможности за бизнес и за подпомагане на гроздепроизводителите и преодоляване на нарастващата икономическа криза, свързана с продажбата на винено грозде на българските пазари, древният път на тракийското вино, заедно с местните власти, университети, местни и чуждестранни инвеститори, правителствени организации и европейски асоциации активно ще насърчава тези програми за въвеждане на разработени модели на бизнес и управление на проектния цикъл, необходим за всички етапи на развитие на клъстера.

 

Small WInery Module

Описание

Презентация

1333 малки винарски изби

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАЛКИ ИЗБИ

 

В продължение на повече от три години в РЛВК "Тракия" се работи по популяризиране на идеята за обединение на дейността на производителите на винени продукти от малък и среден мащаб, за да се търси привлекателна реализация на произведената от тях продукция и да се мотивират техните усилия и разходи.

За широкото обществено запознаване с проекта се организираха множество контакти с представители на националната и местна власт, със заинтересовани отраслови организации от неправителствения сектор, със специалисти, работещи пряко в бранша. Проведоха се няколко медийни събития, в резултат на които пътищата на виното намериха отзвук в пресата и електронните медии. Разработиха се проекти по европейските програми за рекламиране на българските вина. Изискаха се оферти от доказали се фирми в производството на технологични съоръжения за винопроизводство. Проучиха се възможностите и икономическата изгода от модулната разработка и изпълнение на проектите за малки винарски изби. Направиха се контакти с авторитетни фигури в управлението на туризма у нас, изхождайки от убеждението, че нашия отрасъл може да намери най-добро развитие само като неразделна част от националната стратегия за управление и перспектива на туристическата индустрия.

 

При наблюдаваната значително повишена политическа активност на новото Правителство на Р България шансовете за реализиране на нашия проект значително се увеличават.

 

Към РЛВК "Тракия" е създадена експертна група, която има основна задача да движи реализацията на проекта и пряко да подпомага включилите се в инициативата.

 

Целта на клъстерите "Пътища на виното" е чрез сдружаване в едно юридическо лице на собствениците на лозя и малки винарски изби, да се подпомага тяхната дейност по изграждане на обектите и включването им в пътищата на виното, както и реализацията на продукцията им. Счита се, че е далеч по-изгодно чрез свързване с туристическите потоци, купувачът на доброто вино и свързаните с неговата дегустация продукти да се доведе до самия производител. Последният да гарантира високо и постоянно качество и вид на предлаганите вина, да осигури впечатляваща обстановка в приемната на своята изба, както и подобаващо обслужване и в крайна сметка всичко това да бъде комплексно условие за най-изгодна продажба.

Паралелно с това, като се има предвид бутиковите серии на произвежданите в малките изби вина, се полагат усилия за организиране на купажи от разнообразни бутилирани продукти, за общото количество на които да се търсят външни пазари.

След продължителни проучвания се установи, че успехът на инвестицията в малки изби е по-реален при следните условия:

- Кандидатът да притежава собствени лозя с площ между 20 и 100 декара, или да притежава договор за аренда, нотариално заверен и регистриран в Агенцията по вписванията на лозя с площ от 20 до 100 декара, или да е създадено съдружие между собственици на лозя ,като общият размер на стопанисваните лозя да е над 20 декара.

- Да разполага със собствени средства в размер на 10% от стойността на проекта, които ще бъдат използвани за визи, разрешения за проектиране, разрешение за строителство, за смяна на предназначението на земята, за авансово плащане за проектиране.

 

  1. СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ КАНДИДАТА ЗА МАЛКА ИЗБА:

 

  1. Подаване   на молба  за включване в Консорциум „Пътя на Дионисий” и за членство в  РЛВК “Тракия”
  2. Осигуряване на терен за построяване на малка изба. Смяна на статута на земята, ако тя е земеделска
  3. Избор на параметри на архитектурен проект и технологично оборудване.
  4. Уточняване на условията   за финансиране на малката изба със СИБанк.Подготовка за сключване на договор за кредитиране от СИБанк
  5. Избор на   дипломиран енолог, който да представи дипломата си в Министерство на енергетиката, икономиката и туризма
  6. Подготовка на бизнес план за участие в Европейските фондове за развитие на селските райони ( мярка 121,123 и 312) и план за кредитиране от СИБанк
  7. Одобряване на бизнес плана от ДФ „Земеделие”.

 

В помощ на инвеститорите на малки винарски изби, РЛВК "Тракия" предлага съветите и консултациите на следните специалисти под ръководството на председателя на Камарата Константин Маджаров.

 

 

 

Small WInery Module

 

Go! Описание

Go! Презентация

 

Programmes