INVITATION TO TENDER, (only available in Bulgarian)

ОБЯВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт:
Регионално Лозаро Винарска Камара “ Тракия” ( РЛВК “Тракия”)

Адрес на Регионална лозаро-винарска камара (РЛВК) „Тракия” – гр. Пловдив
гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ”Капитан Райчо” № 50,
тел.факс. - не, тел: 0894 52 34 92,  0894 224441, ел. Поща : rlvktrakia@gmail.com
лице за контакт : Константин Маджаров

I.1.1) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация,  спецификациите и допълнителни документи: 
На посочения адрес, и на посочения E-mail.

I.1.2) Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:
На посочения адрес за контакт.

I.2)Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности:
Юридическо лице с нестопанска цел осъществяващо дейността си в общественна полза.

I.2.1)Основна дейност на възложителя :
РЛВК “Тракия”  има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, и защита и контрол, в обществен интерес, на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството.

I.2.2)Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи:
НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)Описание
II.1.1)описание на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Изпълнение на “ Проект мерки за промоция на европейски винарски региони и специфични регионални вина от България за целевите пазари на Сингапур, Тайланд и Виетнам“ създаден в рамките на “ Национална Програма за Подпомагане на Лозаро-Винарският Сектор 2014-2018 “
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Основно място на изпълнение: Сингапур, Тайланд ,Виетнам,България
ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща
Възлагане на договор за изпълнение
ІІ.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
Настоящата поръчка включва изпълнение на дейности включени в “ Проект мерки за промоция на европейски винарски региони и специфични регионални вина от България за целевите пазари на Сингапур, Тайланд и Виетнам“ създаден в рамките на “ Национална Програма за Подпомагане на Лозаро-Винарският Сектор 2014-2018 “,

Описание:
Проекта включва следните  промоционално-информационни дейности :  Дизайн ,  Печатни и рекламни материали, Електронни и медийни активности , Изложения, Информационни и Промоционални дейности,  Популяризационни дейности, Връзки с обществеността.
Услуги, свързани с създаване и производство на електронни и аудио-визуални материали, създаване и производство на печатни материали, участия в изложения (Сингапур, Тайланд ,Виетнам), промоционални дейности, PR,  рекламни дейности.

ІІ.1.5)Разделяне на обособени позиции
НЕ
ІІ.1.6)Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2)Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)Съвкупно количество или обем:
Съгласно техническото задание
Прогнозна стойност без ДДС:
4 000 000 лв 
ІІ.2.2)Опции:
НЕ
ІІ.2.3)Продължителност на поръчката или срок за изпълнението:
Продължителност в месеци- 24

РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1)Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Парична гаранция  следва да бъде предоставена в лева и е в размер на 40 000 лв
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на  1 % от прогнозната му стойност.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Средствата ще бъдат осигурени след одобряване на проекта чрез предоставяне на финансова помощ по “ Национална Програма за Подпомагане на Лозаро-Винарският Сектор 2014-2018 “,  в съответствие с Наредба №2 от 24.04.2014г., по мярка “ Популяризиране на пазарите на трети страни”  и  Собствени средства на Възлагащата организация

ІІІ.2)Условия за участие
Подаване на оферта .

ІІІ.2.1)Изискуеми документи и информация:

 1. наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата.
2. доказателства за финансовия и техническия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на дейността;
4. срокове за изпълнение на дейността;
5.предлагана цена;
6.списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

ІІІ.2.2) Оферта от кандидата съдържаща :

  1. Административни сведения (по образец);
  2. Документи за регистрация на участниците; документ за правосубектност, съгласно   националното им законодателство - за кандидатите чуждестранни лица;
  3. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
  4. декларация за липса на други публичноправни задължения.
  5. Доказателства за Финансовият и техническият капацитет на кандидата;
  6. Документ за внесена гаранция за участие
  7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от законния представител);
  8. Учредителен акт на обединението (ако е приложимо),
  9. Оферта (по образец);
  10. Ценова оферта (по образец);

 

ІІІ.2.3)Финансовият и техническият капацитет на кандидата се доказва с:
1. годишен финансов отчет за последните 3 години;
2. списък на изпълнените през последните 3 години договори за извършване на услуги в областта на рекламата и връзки с обществеността, придружен от препоръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване, с което разполага организацията;
4. данни за работниците или служителите, които организацията ще използва за изпълнение на мерките, включени в промоционалния проект;
5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 4.

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1)Вид процедура
Конкурс
ІV.2)Критерии за избор
Най – ниска цена

IV.3)Административна информация
ІV.3.1)Друга/и  публикация/и относно същата поръчка
Обява в два централни ежедневника от 05.12.2015г.
ІV.3.2)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи необходими за  кандидатстването по настоящата процедура.
15.12.2015 г.  Час: 16:00
Документацията за участие в процедурата е налична и  в електронен вариан при поискване на следния E-mail: rlvktrakia@gmail.com

ІV.3.3)Условия и начин на плащане
По договор,  след изпълнение на дейностите включени в определен период от изпълнение на проекта, в съответствие с “ Национална Програма за Подпомагане на Лозаро-Винарският Сектор 2014-2018 “,  и  Наредба №2 от 24.04.2014г.

 

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти
21.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни – 180

 

Дата  на настоящото обявление
05.12.2015 г. 

 

 

НОВА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ RVWC ТРАКИЯ